Palvelut

Asianajotoimiston puoleen kannattaa kääntyä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Näin varmistat, että saat parhaan lopputuloksen ja säästyt turhilta kuluilta.

Perhe- ja perintöoikeus

Perheoikeuteen liittyvissä toimeksiannoissa avustamme esimerkiksi lapsen huoltoa-, elatusta- ja tapaamisoikeutta koskevissa asioissa. Avioliittoon liittyvissä asioissa laadimme avioehtosopimuksen sekä muut siihen liittyvät asiakirjat. Avio- tai avoerotilanteissa avustamme osituksessa ja omaisuuden erottelussa.

Perintöoikeuteen liittyviä toimeksiantoina hoidamme esimerkiksi testamentit, perunkirjoitukset, perinnönjaot ja niitä koskevat riidat.

Riita-asiat

Hoidamme yksityishenkilöiden sekä yritysten riita-asioita. Yksityishenkilöillä riidan kohteena ovat usein erilaiset vahingonkorvausta, velkaa tai sopimusta koskevat erimielisyydet. Riidan kohteena voi olla myös esimerkiksi työsopimus, perhe- ja perintöoikeudelliset asiat sekä asunto- ja kiinteistökauppaa koskevat ongelmatilanteet.

Olipa kyse millaisesta riidasta tahansa, autamme sinua löytämään parhaan ratkaisun ongelmaasi. Toisinaan tämä voi olla sovinto vastapuolen kanssa, johon asianajaja on velvoitettu pyrkimään ennen asian saattamista tuomioistuimeen. Mikäli sovintoa ei kuitenkaan saavuteta, ainoa tapa turvata asiakkaan etu on viedä asia tuomioistuimeen.

Asiakirjojen laatiminen

Monet oikeudelliset asiakirjat ovat tiukoin muotomääräyksin säädeltyjä. Jos muotomääräyksiä ei ole noudatettu, tästä voi seurata asiakirjan julistaminen pätemättömäksi tai se voi olla mitätön. Asiakirjalla ei tällöin ole haluttuja oikeusvaikutuksia. Lisäksi hyvin laadittu sopimus tai muu asiakirja vähentää riidan mahdollisuutta.

Varsinkin perhe- ja perintöoikeuteen liittyvät asiakirjat ovat monesti tiukan muotomääräisiä.

Muut asiat

Toimistomme hoitaa laajasti juridiikan eri palveluita, joita ei tässä ole lueteltu. Ota yhteyttä, mikäli sinulla on oikeudellinen ongelma. Yhteydenotto ja alkuneuvottelu ovat maksuttomia, jos ne eivät johda toimeksiantoon.


Rikosasiat

Asianomistajana rikosasiassa

Rikosasiassa asianomistajana on rikoksen kohteeksi joutunut henkilö. Avustamme asianomistajaa rikokseen perustuvien vahingonkorvausvaatimusten ajamisessa rikosoikeudenkäynnissä sekä asian kaikissa muissakin vaiheissa.

Rikoksen asianomistajalla on oikeus saada oikeusapua valtion varoista, mikäli hän itse ei tulojensa ja varojensa puolesta kykene maksamaan oikeudenkäynnistä aiheutuvia kustannuksia. Jos asianomistajalla on oikeusturvavakuutus, kattaa se yleensä rikosasioissa asianomistajan oikeudenkäyntikulut asianajopalkkioista.

Mikäli asianomistaja on joutunut seksuaalirikoksen uhriksi tai kyse on vakavasta väkivaltarikoksesta, on asianomistajalla oikeus tuloistaan riippumatta saada valtion varoilla oikeudenkäyntiavustaja.

Rikosasiassa epäiltynä

Avustamme jo rikosasian esitutkintavaiheessa. Erityisesti vakavissa rikosasioissa on rikoksesta epäillyn syytä käyttää avustajaa jo esitutkinnan alusta asti.

Euroopan ihmisoikeussopimuksen mukaan rikoksesta epäiltyä on kohdeltava syyttömänä, kunnes syyllisyys on laillisesti toteen näytetty. Rikoksesta epäillyllä on oikeus saada riittävästi aikaa ja mahdollisuus valmistella puolustustaan. Edelleen rikoksesta epäillyllä on oikeus puolustautua henkilökohtaisesti tai itse vapaasti valitsemansa oikeudenkäyntiavustajan välityksellä.

Rikoksesta epäillyllä on pääsääntöisesti oikeus valtion osittain tai kokonaan kustantamaan oikeudenkäyntiavustajaan, mikäli hän itse ei tulojensa ja varojensa puolesta kykene maksamaan puolustautumisestaan aiheutuvia kustannuksia. Vakavissa rikosepäilyissä epäillylle voidaan määrätä puolustaja tuloista tai varallisuudesta riippumatta.

Vastaajana rikosasiassa

Rikosasiassa vastaajan eli syytetyn oikeusturva edellyttää usein avustajan käyttämistä oikeudenkäynnissä. Syytetyn asemassa avustajan käyttäminen on tarpeellista, koska tekoon, vahingonkorvausvaatimuksiin sekä rangaistusseuraamukseen liittyy oikeudellisia kysymyksiä.

Rikosasiassa syytetyllä on oikeus valtion osittain tai kokonaan kustantamaan oikeusapuun, mikäli kyse ei ole yksinkertaisesta rikosasiasta, josta seuraamuksena voidaan määrätä ainoastaan sakkorangaistus. Oikeusapua myönnetään, mikäli syyte tullaan kiistämään, asiassa esitetään todistelua tai rikosoikeudellisena seuraamuksena vaaditaan muuta kuin sakkoa. Oikeusavun myöntäminen edellyttää, että vastaaja ei itse kykene maksamaan puolustautumisestaan aiheutuvia kustannuksia. Vakavissa rikosepäilyissä syytetylle voidaan määrätä puolustaja tuloista tai varallisuudesta riippumatta. Tällöin puolustautumiskustannukset tai osa niistä voidaan oikeudenkäynnin lopuksi määrätä korvattavaksi valtiolle. Mikäli syyte hylätään, on valtio pääsääntöisesti velvollinen korvaamaan syytetyn oikeudenkäyntikulut.